Методичні рекомендації ВІП

Методичні рекомендації щодо організації проведення воєнно-ідеологічної підготовки з особовим складом Збройних Сил України

Реалізація завдань щодо створення нової системи підготовки Збройних Сил України потребує внесення змін до існуючих підходів навчання особового складу військ (сил).

Актуальним є визначення нових ідеологічних і світоглядних орієнтирів духовності військовослужбовців, посилення ідеологічної складової виховання особового складу та підтримання у нього високого морального духу.

Введення нового предмету навчання воєнно-ідеологічної підготовки спрямовано на удосконалення системи підготовки військ (сил), впровадження нових, сучасних, гнучких і активних форм в навчання, забезпечення належного рівня ідеологічної роботи з особовим складом, формування у нього світогляду воїна – громадянина і патріота, усвідомлення ним особистої відповідальності за захист Батьківщини.

Воєнно-ідеологічна підготовка є навчальним предметом індивідуальної підготовки військовослужбовців у загальній системі підготовки військ (сил), однією із основних форм ідеологічної роботи та виховання особового складу у Збройних Силах України.

Вона є основною формою роз’яснення гуманітарної політики держави особовому складу ЗС України, важливим засобом формування у особового складу патріотизму, громадянської свідомості, морально-психологічних якостей, необхідних для виконання конституційного обов’язку захисника Вітчизни.

Метою проведення воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України є:
надання навчально-виховному процесу ідейних засад та цільової спрямованості;
підтримання високого морального духу особового складу та морально-психологічної стійкості військ (сил);
виховання у військовослужбовців почуття особистої відповідальності за захист Вітчизни, розуміння засад державної політики та заходів, що здійснюються в інтересах забезпечення національної безпеки та оборони;
формування в особового складу національно-патріотичних цінностей, ідей вірності Конституції України, Військовій присязі, бойовим традиціям, гордості за належність до Збройних Сил України.

Основними завданнями воєнно-ідеологічної підготовки є:
роз’яснення засад державної зовнішньої та внутрішньої політики;
формування в особового складу свідомого розуміння державної політики у військовій сфері, виховання патріотизму та особистої відповідальності за захист Вітчизни;
роз’яснення місця і ролі Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави з урахуванням історичного досвіду та сучасних викликів і загроз, специфіки визначених завдань за призначенням;
формування у військовослужбовців персональної відповідальності за дотримання положень Конституції України, законів України, наказів командирів (начальників), підтримання бойової готовності та виконання навчально-бойових завдань;
вивчення норм міжнародного гуманітарного права.

Особливості організації та проведення воєнно-ідеологічної підготовки
Воєнно-ідеологічна підготовка у Збройних Силах України організовується та проводиться з урахуванням специфіки завдань, що покладені на військові частини.

Вирішення завдань воєнно-ідеологічної підготовки досягається:
підготовленістю керівника;
належним методичним та технічним забезпеченням;
якісною організацією і контролем за проведенням занять.

Загальне керівництво воєнно-ідеологічною підготовкою та відповідальність за її проведення покладається на командирів (начальників) усіх рівнів.

Безпосередньо за організацію воєнно-ідеологічної підготовки у військовій частині відповідають заступники командирів (начальників) по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи).
Вони повинні вживати вичерпних заходів для її якісного проведення та зобов’язані:
забезпечувати високу ефективність воєнно-ідеологічної підготовки;
постійно вдосконалювати організацію, зміст та матеріально-технічне забезпечення занять;
здійснювати методичне забезпечення проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки.

Воєнно-ідеологічна підготовка проводиться в загальній системі підготовки військ (сил) згідно з тематичними планами на навчальний рік. На основі тематичних планів у військовій частині розробляється навчальний план воєнно-ідеологічної підготовки, при цьому враховуються особливості та специфіка завдань, які покладені на військову частину.

Методичне забезпечення воєнно-ідеологічної підготовки особового складу у військовій частині організовує заступник командира військової частини (корабля) по роботі з особовим складом (з виховної роботи).

Командири (начальники), заступники командирів по роботі з особовим складом (з виховної роботи), керівники груп повинні:
використовувати потенціал воєнно-ідеологічної підготовки для підтримання високого рівня бойової та мобілізаційної готовності, дотримання законності та правопорядку, формування у особового складу високих морально-психологічних якостей;
постійно вдосконалювати зміст, організацію та матеріально-технічне забезпечення воєнно-ідеологічної підготовки;
націлити воєнно-ідеологічну підготовку на роз’яснення внутрішньої і зовнішньої політики держави у сфері оборони, функціонального призначення Збройних Сил України в мирний та воєнний час, необхідності їх участі в міжнародному військовому співробітництві та миротворчих операціях;
забезпечувати високу ефективність воєнно-ідеологічної підготовки. Під час організації та проведення занять активно застосовувати нові, сучасні і активні форми в навчанні, практикувати кінолекторії, перегляд науково-популярних та документальних відеофільмів, відео-роліків, телепрограм за визначеною тематикою воєнно-ідеологічної підготовки з подальшим коментарем керівника занять.
забезпечувати якісну підготовку керівника групи, підвищення його психолого-педагогічних знань та методичних навиків у проведенні занять, здатності змістовно та творчо проводити заняття, забезпечувати якісне засвоєння слухачами навчального матеріалу.

Порядок проведення занять визначається в наказі командира військової частини щодо організації бойової підготовки на навчальний рік, у якому визначається:
кількість, склад груп та їх керівники;
місця проведення занять;
організація підготовки керівників;
порядок методичного, технічного забезпечення та система контролю.

Воєнно-ідеологічна підготовка проводяться протягом річного циклу навчання:
10-ть місяців – навчання;
11-й місяць – здійснення оцінювання;
12-й місяць – підготовка до початку навчання.

Періодичність проведення занять:
для офіцерського складу органів військового управління 1 раз у місяць у формі інформування;
для офіцерського складу військових частин (кораблів), військових навчальних закладів, (крім офіцерів, які обіймають наукові та науково-педагогічні посади) установ та організацій – 1 раз на тиждень по 1 годині у ранковий час;
для сержантів (старшин) та солдатів (матросів) військової служби за контрактом, строкової військової служби військових частин (кораблів) – 1 раз на тиждень по 2 години у ранковий час;
для військовослужбовців, які проходять первинну військово-професійну підготовку – в системі проведення первинної військово-професійної підготовки солдата (матроса);
для особового складу національних контингентів Збройних Сил України, екіпажів кораблів, які виконують завдання бойової служби, бойового чергування, у ході тактичних навчань, а також під час виконання інших навчально-бойових завдань у польових умовах – відповідно до специфіки завдань, що виконуються, тривалості ротації (бойової служби (бойового чергування), навчань у формі періодичного інформування.
Тривалість заняття з воєнно-ідеологічної підготовки – 50 хвилин.

Основними формами проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки є: кінолекторій; розповідь-бесіда; семінар; “круглий стіл”.
Під час проведення занять широко практикувати екранні засоби. До них належать слайди та дидактична техніка (мультимедійні проектори, телевізори, відеомагнітофони, програвачі), аудіовізуальні засоби.
Слайди, на відміну від відеофільмів, у яких використовується і мовний, і зображувальний матеріал, будуються на зображеннях. Основою зорового ряду в них є малюнок та відео-сюжет.
Відеофільми — своєрідна екранна розповідь, що передбачає сюжетну організацію матеріалу.
Перегляд науково-популярних та документальних відеофільмів, відео-роліків, телепрограм за визначеною тематикою воєнно-ідеологічної підготовки проводити з подальшим коментарем керівника занять.
Як правило заняття з використанням відеофільмів проводяться наступним чином:
На початку заняття керівник традиційно проводить 5 – 7-хвилинне інформування особового складу про події в країні та світі, доводить тему та мету заняття, пропонує переглянути відеофільм або демонстрацію слайдів з аудіо супроводом за тематикою заняття. Після закінчення демонстрації відеофільму (слайдопроекції) керівник заняття протягом 10-15 хвилин коментує побачене, при цьому робить акцент на ключових питаннях та меті заняття.
На завершенні заняття керівник підводить підсумки та відповідає на запитання слухачів.
Допускається проведення занять з великою кількістю особового складу (з особовим складом батальйону та їм рівних) в приміщенні лекційного залу (глядацького залу) клубу військової частини, будинку офіцерів. Для цього використовується відео проектор, який демонструє відеоматеріали та слайди на широкий екран.

Методи навчання та їх класифікація:
словесно-наочний – систематичне та послідовне доведення керівником навчального матеріалу, показу (демонстрації) відеоматеріалів за визначеною тематикою, що вивчаються для отримання тими, хто навчається, початкових нових знань та формування відповідної уяви;
пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) – керівник заняття організує сприймання та усвідомлення слухачами інформації, а слухачі здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і запам’ятовування її;
пояснювально-спонукальний – керівник заняття частину навчального матеріалу подає в готовому вигляді, іншу частину – через проблемні завдання; слухачі засвоюють навчальний матеріал як за допомогою репродуктивного, так і творчого, дослідницького методу, який полягає у самостійному пошуку шляхів розв’язання проблемної ситуації для здобування глибоких та всебічних знань з використанням творчих та нестандартних підходів.
Керівниками груп воєнно-ідеологічної підготовки призначаються офіцери структур органів по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи) та найбільш підготовлені офіцери, здатні творчо проводити заняття, забезпечувати якісне засвоєння слухачами навчальних планів.

Методична підготовка керівників груп воєнно-ідеологічної підготовки
Стан воєнно-ідеологічної підготовки, ефективність та якість проведення занять, рівень засвоєння особовим складом навчального матеріалу у значній мірі залежить від особистого ставлення до виконання своїх обов’язків керівниками груп, від того, наскільки старанно та ініціативно поставився керівник групи до підготовки та методично грамотно організував проведення занять.
Це досягається за рахунок глибокого розуміння значення воєнно-ідеологічної підготовки та її впливу на свідомість особового складу, високих організаційних здібностей керівника, плановості і наполегливості в роботі та постійного пошуку нового.

Система теоретичної та методичної підготовки керівників груп воєнно-ідеологічної підготовки включає:
проведення інструкторсько-методичних занять;
організація проведення показових навчально-методичних занять досвідченими керівниками груп;
узагальнення, розповсюдження та впровадження позитивного досвіду організації і проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки (нетрадиційні підходи до проведення занять, вміння зацікавити слухачів, використання під час проведення занять новітніх технологій та технічних засобів, залучення до проведення занять науковців, педагогічних працівників, представників громадськості);
організація надання бібліотекою методичної допомоги керівникам груп (робота завідуючої бібліотекою (бібліотекаря) безпосередньо з керівниками груп, оформлення книжкових виставок, підбір матеріалів у періодичних виданнях та засобах масової інформації);
використання моральних та інших форм стимулювання кращих керівників груп.

Методична підготовка керівників груп воєнно-ідеологічної підготовки здійснюється шляхом систематичного проведення інструкторсько-методичних занять та організації самостійної роботи керівників груп.
З метою підвищення рівня теоретичної і методичної підготовки керівників груп воєнно-ідеологічної підготовки у військовій частині плануються і проводяться інструктивно-методичні заняття за темами що вивчаються.
Систематичне проведення інструктивно-методичних занять, обговорення питань та проблем проведення навчання, використання набутого передового досвіду – все це дає можливість підвищувати професійні здібності та методичну майстерність кожного керівника.
На цих заняттях командирам (начальникам), заступникам по роботі з особовим складом (з виховної роботи) потрібно інформувати керівників груп про стан бойової підготовки та військової дисципліни, аналізувати стан справ за попередній місяць, давати персональну оцінку діяльності кожного керівника групи, визначати перспективні та поточні завдання, надавати методичні рекомендації з тем, що вивчатимуться.

Інструктивно-методичні заняття передбачають:
аналіз стану проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки, її вплив на стан службово-бойової діяльності підрозділів, військових частини, військової дисципліни та правопорядку серед особового складу;
розбір проблемних питань щодо організації та проведення воєнно-ідеологічної підготовки і надання рекомендацій стосовно підвищення ефективності та якості її проведення;
перевірку готовності керівників груп до проведення наступних занять та надання методичної допомоги;
обмін досвідом кращих керівників груп щодо організації та проведення занять
методичні рекомендації щодо користування рекомендованою літературою;
проведення показових занять, на яких один із керівників груп практично проводить заняття зі своєю групою за однією із тем воєнно-ідеологічної підготовки.

Керівник групи несе персональну відповідальність за підготовку, якість та ефективність проведення заняття.
Він зобов’язаний:
забезпечувати обов’язкове 100% залучення особового складу до занять з воєнно-ідеологічної підготовки за винятком відсутніх з поважних причин;
знати вимоги керівних документів щодо організації та проведення ідеологічної роботи та воєнно-ідеологічної підготовки;
особисто готуватися до заняття, глибоко знати навчальний матеріал;
знати структуру, зміст, основні форми та методи проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки;
не допускати переносу проведення занять без поважних причин;
постійно відслідковувати події в Україні та світі;
підтримувати у належному стані навчально-матеріальну базу проведення занять;
використовувати технічні засоби виховання;
вести систематичний облік занять;
інформувати безпосереднього командира (начальника) та заступника командира по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи) про проведення занять.

Интернет реклама УБС

Прихильники