Соціальні аспекти реформування Збройних Сил України

Відповідно до законів України “Про організацію оборонного планування” та “Про державні цільові програми” у рамках середньострокового оборонного планування розроблено Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, яка визначає основні напрями реформування і розвитку Збройних Сил України відповідно до принципів і пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки і оборони.


Указом Президента України від 2 вересня 2013 року № 479/2013 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2013 року “Про Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року” затверджено Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року


Метою реформування є створення боєздатних, мобільних, якісно підготовлених, всебічно забезпечених, професійних Збройних Сил, здатних швидко реагувати на реальні і потенційні загрози національній безпеці у воєнній сфері, ефективно стримати та гарантовано ліквідувати (локалізувати, нейтралізувати) збройний конфлікт на ранній стадії його виникнення, не допускаючи переростання в масштабну агресію, та спроможних брати активну участь у міжнародних заходах з підтримання миру і безпеки.

Заходи реформування і розвитку Збройних Сил передбачається здійснити у два етапи.
На першому етапі планується здійснити основні заходи з реформування Збройних Сил, зокрема оптимізацію їх складу та чисельності, завершення формування перспективного складу Збройних Сил, звільнення Збройних Сил від виконання невластивих функцій та вивільнення надлишкового військового майна, укомплектування військових частин, підвищення рівня державних соціальних гарантій військовослужбовців та забезпечення соціального захисту осіб, які звільняються з військової служби у зв’язку з реформуванням.
На другому етапі планується забезпечити здатність військ (сил) до своєчасного реагування на загрозу прикордонного збройного конфлікту, нарощування оперативних можливостей в особливий період для відсічі збройної агресії, перехід до комплектування Збройних Сил виключно військовослужбовцями за контрактом, приведення показників підготовки, технічного оснащення, всебічного забезпечення і рівня грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил до показників збройних сил провідних європейських держав.

Пріоритетні напрями реформування і розвитку Збройних Сил
Приведення визначених бойових військових частин у постійну готовність до оперативного (швидкого) реагування на загрозу застосування воєнної сили проти України шляхом удосконалення їх організаційно-штатної структури,
відновлення повноцінної бойової підготовки з одночасним переходом до комплектування Збройних Сил військовослужбовцями за контрактом, забезпечення, необхідними непорушними запасами матеріальних засобів і військового майна;
забезпечення поступового збільшення кількості модернізованих і нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ);
удосконалення систем управління та всебічного забезпечення Збройних Сил, підвищення ефективності і зменшення витрат на їх утримання шляхом інтеграції органів військового управління на стратегічному та оперативному рівні, оптимізація кількості та чисельності військових частин забезпечення, автоматизації управлінських процесів і процесів обліку та руху матеріальних засобів; збереження та посилення кадрового потенціалу, підвищення рівня державних соціальних гарантій військовослужбовців та
впровадження дієвого механізму забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил;
удосконалення засад мобілізаційної підготовки та мобілізації, забезпечення здатності Збройних Сил до нарощування бойового потенціалу в особливий період у разі загрози масштабної агресії проти України;
приведення бюджетної політики у сфері оборони у відповідність до сучасних потреб оборони та фінансово-економічних можливостей держави, підвищення ефективності використання коштів, які вивільняються для фінансування військової реформи.

Удосконалення системи підготовки Збройних Сил
Для вдосконалення системи підготовки Збройних Сил передбачається:
оптимізувати структуру, удосконалити складові частини, форми та методи підготовки Збройних Сил;
удосконалити систему планування підготовки Збройних Сил, збалансувати її із системою оборонного та бюджетного планування, здійснити перехід до підготовки військ (сил) за дворічним циклом навчання, що складається з трьох періодів підготовки;
змінити порядок використання навчальної матеріально-технічної бази, утворити потужний навчальний центр, оснащений сучасними комп’ютерними моделюючими системами, тренажерними комплексами та обладнанням;
удосконалити процес забезпечення підготовки військових частин шляхом надання права їх командиру самостійно планувати використання ресурсів на підготовку підпорядкованих підрозділів;
розробити стандарти підготовки та переліки завдань підрозділів, військових частин, органів військового управління;
запровадити нову систему самооцінки та оцінки підрозділів, військових частин після завершення відпрацювання комплексу завдань з підготовки;
упорядкувати систему керівництва підготовкою Збройних Сил, надати командирам (начальникам) право визначати та корегувати заходи з підготовки підпорядкованих військ (сил) з урахуванням завдань за призначенням, реального рівня навченості їх особового складу, ресурсного забезпечення.

Комплекс таких заходів дасть змогу забезпечити підготовку Збройних Сил до виконання оперативних і бойових завдань, її міжвидовий та комплексний характер, підвищити рівень відповідальності командирів (начальників), зменшити тривалість періоду (циклу) підготовки до виконання завдань за кожним сценарієм застосування шляхом використання можливостей центрів імітаційного моделювання, тренажерних комплексів і моделюючих систем навчального центру та підвищити ефективність використання ресурсів, що виділяються на підготовку військ (сил).

Підвищення мотивації до військової служби
Підвищення мотивації до військової служби передбачається шляхом:
суттєвого підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, удосконалення системи грошового забезпечення та приведення розмірів посадових окладів військовослужбовців у відповідність до розмірів посадових окладів державних службовців;
підвищення питомої частки основних видів грошового забезпечення у загальній структурі грошового забезпечення з одночасним впровадженням системи стимулювання військової майстерності, запровадження ефективного механізму преміювання військовослужбовців за досягнення у службі та високі показники підготовки підпорядкованих підрозділів і військових частин;
забезпечення військовослужбовців житлом відповідно до потреб Збройних Сил та належних умов для проходження служби, оздоровлення і відпочинку військовослужбовців і членів їх сімей;
забезпечення дотримання передбачених законодавством державних соціальних гарантій військовослужбовців, які звільняються з військової служби у зв’язку із скороченням штатів або здійсненням організаційних заходів, за станом здоров’я, створення умов для їх адаптації до цивільного життя, забезпечення гідних пенсій військовим пенсіонерам.

З метою підвищення мотивації до військової служби та посилення кадрового потенціалу Збройних Сил України протягом 2014 -2017 років планується передбачити:
заочне навчання військовослужбовців за контрактом за рахунок держави (починаючи з другого контракту) у вищих військових і навчальних закладах під час проходження військової служби для отримання цивільної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”;
мовну підготовку (з вивчення іноземної мови) за рахунок держави у вищих військових навчальних закладах та за кордоном);
участь у миротворчих операціях та миротворчих місіях;
можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту.

Удосконалення кадрового та морально-психологічного забезпечення Збройних Сил
Передбачається впровадження сучасних принципів і підходів у військовій кадровій політиці, забезпечення ефективного управління кар’єрою військовослужбовців, удосконалення структури та оптимізація кількості та чисельності кадрових підрозділів органів військового управління.
Планується опрацювати питання щодо створення Президентського кадрового резерву для Збройних Сил.
Передбачається привести у відповідність до потреб Збройних Сил та відповідних показників збройних сил провідних європейських держав співвідношення категорій особового складу, насамперед офіцерського.
Комплектування посад офіцерського складу здійснюється, зокрема, за рахунок осіб, які завершили навчання у вищих навчальних закладах та пройшли військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. Планується створити нову систему комплектування первинних посад офіцерів тактичного рівня.
Поступово буде сформовано професійний сержантський склад, який у перспективі виконуватиме частину функцій, пов’язаних із роботою з особовим складом, що сприятиме зміцненню військової дисципліни та викоріненню негативних явищ у військових колективах.
Служба в резерві передбачатиме можливість залучення резервістів до виконання завдань у мирний час, у тому числі у складі миротворчих контингентів, і під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.
З метою удосконалення та підвищення ефективності морально-психологічного забезпечення військ (сил) передбачається:
підвищити ефективність соціально-психологічної роботи, забезпечити якісний професійно-психологічний відбір, військово-патріотичне, духовне виховання особового складу та соціально-психологічний супровід військової служби;
впровадити інноваційні інформаційні технології виховання, забезпечити розвиток соціально-культурної інфраструктури гарнізонів (військових баз).

Перехід до комплектування Збройних Сил військовослужбовцями за контрактом
Забезпечення високої мотивації до проходження військової служби, у тому числі підвищення грошового забезпечення, дасть змогу відмовитися від строкової військової служби та перейти до комплектування Збройних Сил виключно військовослужбовцями за контрактом.
Для цього передбачається створити належні умови для проходження військової служби професійними солдатами та сержантами, докорінно змінивши весь уклад військового життя шляхом внесення відповідних змін до статутів Збройних Сил, інших нормативних документів і програм підготовки, а також забезпечити належні соціально-побутові умови військовослужбовцям за контрактом.
Система відбору і прийняття громадян України на військову службу за контрактом має три послідовні та взаємопов’язані між собою рівні – районний військовий комісаріат – обласний військовий комісаріат – військова частина, з чітким розмежуванням повноважень між зазначеними структурами.

Впровадження удосконаленої системи комплектування дозволило:
надати командирам військових частин одноосібне право щодо прийняття рішення на укладання контракту з кандидатами;
спростити порядок направлення кандидатів до військових частин;
зменшити терміни проведення заходів відбору кандидатів (до 4 тижнів);
спростити механізм надання командиром військової частини письмової згоди кандидату для прийняття його на військову службу за контрактом.
здійснювати заходи комплектування у підрозділах, які знаходяться у базовому періоді підготовки.
Відбір громадян на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського складу проводиться військовими частинами та військовими комісаріатами. Організація виконання заходів добору кандидатів у військових частинах безпосередньо покладається на заступника командира військової частини та командирів підрозділів (батальйонів, рот та їм рівних).
У перспективній моделі Збройних Сил України важлива роль відводиться підвищенню професіоналізму сержантського (старшинського) складу, який повинен поєднати в собі сукупності глибоких знань, умінь та навичок, необхідних індивідуально-психологічних якостей як військового професіонала, так і лідера – вихователя підлеглих. Одним з напрямів створення професійного сержантського (старшинського) складу стало удосконалення системи їх підготовки.
Перспективна система підготовки передбачає розгортання підготовки рядового, сержантського (старшинського) складу у навчальних центрах при вищих військових навчальних закладах за ВОС спорідненими з спеціальностями (спеціалізаціями) підготовки майбутніх офіцерів.
Починаючи з жовтня 2013 року підготовку рядового, сержантського і старшинського складу передбачається здійснювати у 3 видових та 3 спеціалізованих навчальних центрах.

Система багаторівневої підготовки військовослужбовців сержантського і старшинського складу включає:
підготовку базового рівня сержантського (старшинського) складу для заміщення посад командирів відділень (екіпажів, розрахунків) та головних сержантів взводів та їм рівних (термін –1 місяць);
підвищення кваліфікації середнього рівня військовослужбовців сержантського (старшинського) складу для заміщення посад головних старшин рот, батальйонів та їм рівних (термін – до 3 місяців) та для заміщення технічних (високотехнологічних) посад (термін – 4-6 місяців). Пріоритет у відборі на підготовку сержантів (старшин) середнього рівня надається особовому складу, який має освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”;
підготовку вищого рівня на курсах підвищення кваліфікації для заміщення посад головних старшин бригад (полків), їм рівних і вище (термін – до 3 місяців). Для підготовки направляються сержанти (старшини), що мають вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче “бакалавр”.
Основні зусилля з підготовки сержантів на вищому рівні зосереджені на набутті ними методичних навиків з організації та проведення занять для підвищення ефективності індивідуальної підготовки рядового складу.
Починаючи з 2013 року на базі військової частини А0665 (смт. Десна) започатковано курси підготовки інструкторів для військових частин з тактичної, вогневої підготовка, водіння та бойової системи виживання воїна.
Після проходження навчання інструктори отримують сертифікат на право навчати на індивідуальному, а в деяких питаннях на колективному рівні, особовий склад військових частин за своїм профільним предметом.
У подальшому, для підготовки інструкторів з предметів бойової підготовки та інструкторів з бойової системи виживання воїна планується створити Центр підготовки сержантського складу на базі окремої механізованої бригади (смт. Десна). Керівництво, організація та проведення заходів навчально-виховного процесу у Центрі буде здійснюватись виключно посадовими особами сержантського складу.
З метою забезпечення мотивації до проходження військової служби протягом 2012 – 2013 років відпрацьовано та введено в дію Указ Президента України від 26.10.2012 № 613/2012 “Про внесення змін до Указу Президента України від 26.12.2008 № 1153/2008 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”.
Зазначені зміни спрямовані на удосконалення порядку проходження військової служби усіма категоріями військовослужбовців. Зокрема зміни, що стосуються осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом:
спрощення порядку призначення на посади та зменшення термінів перебування у військових званнях осіб рядового, сержантського (старшинського) складу. Передбачено можливість: переміщення на вищі посади сержантського і старшинського складу без урахування послідовності та строків перебування на посадах; призначення на посади зі штатними категоріями військових звань молодший сержант (старшина 2 статті), які отримали відповідну підготовку у військових частинах або закінчили спеціальні курси.
Терміни перебування у військовому званні зменшено: з 2років до 1 року – для штатної категорії молодший сержант – старшина; з 5 років до 3 років – для прапорщиків (мічманів). Для рядового складу термін перебування у військовому званні – не встановлюється (було 2 роки);
дотримання соціальних гарантій військовослужбовців при проведенні організаційно-штатних заходів (Передбачено можливість призначення на нижчі посади, за згодою військовослужбовця, більше ніж на один ступінь, якщо посадовий оклад при цьому не змінюється.)

Розроблено нову Концепцію розвитку професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України (Наказ МОУ № 290, від 26.04.13), щодо розширення повноважень та відповідальності сержантського складу в існуючій командній та управлінській вертикалі Збройних Сил, організації його належної підготовки та кар’єрного зростання.

Розвиток військової освіти і науки
Підготовку офіцерських кадрів за основними військовими спеціальностями буде зосереджено в Національному університеті оборони України, вищих військових-навчальних закладах видів Збройних Сил та Військовій академії (м. Одеса). Офіцерів окремих високотехнологічних спеціальностей передбачається готувати у військових навчальних підрозділах провідних вищих навчальних закладів.
Підготовку для Збройних Сил медичного персоналу, фінансистів, юристів, перекладачів та інших спеціалістів передбачається здійснювати у вищих навчальних закладах з проходженням відповідного військово-професійного навчання (підготовки) за спеціалізаціями, а військовослужбовців за контрактом у навчальних центрах зазначених академій.
Пріоритетом навчального процесу буде формування у майбутніх командирів високих лідерських якостей.
Планується укомплектувати науково-педагогічний склад військових навчальних закладів найбільш підготовленими офіцерами з практичним досвідом керівництва військовими частинами, з’єднаннями та органами військового управління. Крім того, забезпечити ширше залучення вищого командного склад Збройних Сил до проведення лекцій, збільшити питому вагу практичних занять на бойовій техніці та забезпечити участь слухачів і курсантів у навчаннях, тренуваннях, які проводяться з військами (силами).
Реформування військової освіти дасть змогу підвищити її якість, оптимізувати кількість військових навчальних закладів Збройних Сил, і чисельність їх особового складу а також щорічні витрати на їх утримання. Передбачається оптимізувати мережу науково-дослідних установ, забезпечити збереження для потреб Збройних Сил наукового потенціалу, спрямувати діяльність науково-дослідних установ на практичне розв’язання найбільш актуальних проблем розвитку, підготовки, застосування, управління та всебічного забезпечення військ (сил), снащення їх новітніми зразками ОВТ.

Удосконалення матеріально-технічного та фінансового забезпечення Збройних Сил
Передбачається удосконалити систему харчування особового складу шляхом досягнення оптимального балансу між закупівлею послуг за аутсорсингом та збереженням можливостей підрозділів забезпечити харчування в польових умовах власними силами.
Планується удосконалити систему речового забезпечення Збройних Сил та впровадити сучасну форму одягу і польове (спеціальне) екіпірування.
Будуть переглянуті обсяги та створені необхідні військові та оперативні непорушні запаси ракет, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, продовольства, речового та іншого військово-технічного майна.
Планується запровадити сучасні економічні форми забезпечення життєдіяльності військ (сил) у мирний час із залученням суб’єктів господарювання.
З метою адаптації бюджетного механізму у сфері оборони до сучасних потреб Збройних Сил та фінансових можливостей держави передбачається:
забезпечити здійснення централізованих закупівель матеріально-технічних засобів в інтересах Збройних Сил в єдиному структурному підрозділі Міністерства оборони України;
оптимізувати систему фінансових органів, через які здійснюється фінансове забезпечення військ (сил), створити централізовану систему розрахунків з особовим складом з грошового забезпечення та заробітної плати.
Державною комплексною програмою реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року передбачені заходи щодо підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, а саме:
приведення розмірів посадових окладів військовослужбовців у відповідність із розмірами посадових окладів державних службовців;
підвищення питомої ваги основних видів грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років) до 80 відсотків від загальної структури грошового забезпечення;
запровадження ефективного механізму преміювання військовослужбовців.

З цією метою у Міністерстві оборони України розроблено та подано на розгляд до зацікавлених органів виконавчої влади пропозиції щодо реформування системи грошового забезпечення військовослужбовців.
Крім того, з метою покращення соціального захисту військовослужбовців з 1 січня 2014 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень"
На цей час Міністерство соціальної політики опрацьовує проект постанови Кабінету Міністрів України "Про упорядкування грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу", яким передбачено підвищення (в межах виділених коштів за фондом оплати праці) з 1 січня 2013 року посадових окладів військовослужбовців на 55 відсотків.
Цей проект постанови погоджено Міністерством оборони без зауважень.
Фонд грошового забезпечення, обрахований у бюджетному запиті Міністерства оборони України на 2014 рік (подано в Міністерство фінансів України 20.08.2013 за № 220/6460) у сумі 9,4 млрд. гри., ураховує поетапне встановлення військовослужбовцям протягом першого півріччя (до 01 липня 2014 року) винагороди до 100 відсотків місячного грошового забезпечення.
Разом з тим, конкретні розміри винагороди на 2014 рік можуть бути встановлені тільки після прийняття Державного бюджету України на 2014 рік.
У зв'язку з цим Міністром оборони України прийнято рішення інформування громадськості про стан та перспективи грошового забезпечення військовослужбовців на 2014 рік здійснити в місячний термін після прийняття Державного бюджету України на 2014 рік

Розвиток інфраструктури та квартирно-експлуатаційне забезпечення військ (сил), забезпечення житлом військовослужбовців
З метою більш ефективного використання об’єктів інфраструктури Збройних Сил, а також поліпшення умов проходження служби військовослужбовцями передбачається:
удосконалити систему дислокації Збройних Сил шляхом укрупнення військових гарнізонів, наближення військових частин до військових полігонів, використання існуючих великих військових містечок, розташованих у населених пунктах з розвиненою соціальною інфраструктурою;
запровадити створення військових баз за необхідною інфраструктурою для підготовки і повсякденної діяльності військ (сил);
використати земельні ділянки і будівлі вивільнених військових містечок для створення фонду службового та постійного житла для військовослужбовців, передати (реалізувати) надлишкові військові містечка;
перейти до закупівлі послуг з обслуговування військових містечок (об’єктів) у суб’єктів господарювання.

Відповідно до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 року № 2166 (зі змінами), (далі - Комплексна програма) для Міністерства оборони України на 2013 рік передбачено обсяг фінансування у сумі 1 млрд. 727 млн. 162 тис. грн. в тому числі за загальним фондом 800 млн. грн. та інших не заборонених законодавством джерел 927 млн. 162 тис. грн. та передбачено отримати квартир в кількості 5797, у тому числі за рахунок бюджетних коштів 2969.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей передбачено видатки тільки за рахунок спеціального фонду у сумі 12 млн. 30 тис. грн. у тому числі: від господарської діяльності - 3 млн. грн. та інших джерел власних надходжень - 9 млн. 30 тис. грн. які передбачено спрямувати на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи та отримані квартири у 2012 році, що склала 39,5 млн. грн.
Відповідно до розпорядження КМУ від 14.08.2013 № 685-р здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству оборони України на 2013 рік, перерозподіл видатків загального фонду держбюджету шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2101210 "Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів ЗС України" на суму 100,0 млн. грн. та встановлення видатків розвитку за бюджетною програмою КПКВ 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗС України" на суму 30,0 млн. грн.
Станом на 31 жовтня 2013 року на рахунки Міністерства оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців надійшло за спеціальним фондом коштів у сумі 50,0 млн. грн., з яких 31,8 млн. грн. отримано з інших джерел власних надходжень, 18,2 млн. грн. надходження по спеціальному фонду від господарської діяльності та 30,0 млн. грн. додаткове фінансування по загальному фонду. Це дасть можливість до кінця року отримати 369 квартир в регіонах України.
Також до кінця року заплановано отримання ще 120,0 млн. грн., в тому числі 100,0 млн. грн. від перерозподілу внутрішнього фінансового ресурсу та 20,0 млн. грн. від господарської діяльності загалом прогнозується отримати ще 511 квартир до кінця 2013 року.
За оперативними даними регіональних замовників будівництва за рахунок бюджетних коштів збудовано (придбано) 72 квартири.
За рахунок інших вжитих заходів Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України поліпшено житлові умови 154 військовослужбовцям.
В той же час Міністерством оборони України опрацьовуються шляхи вирішення питання забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей:
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 року № 1036 затверджено Порядок визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належні їм для отримання жиле приміщення. На виконання вимог зазначеної постанови Міністерством оборони України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі -проект постанови), який передбачає внесення змін до Комплексної програми та Порядку використання коштів в частині можливості спрямування коштів на виплату грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення за рахунок Державного бюджету України.
На сьогодні, проект зазначеної постанови доопрацьовується у Міністерстві оборони України.
Також розглядаються шляхи будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей на землях оборони за рахунок залучення небюджетних коштів, що регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 715 “Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони”. Відповідно до її вимог підготовлено Перелік земельних ділянок військових містечок, який ухвалено Урядом розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 666-р "Про погодження Переліку земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей із залученням небюджетних коштів".
Прийнято на засіданні Уряду 18 вересня 2013 року № 716 постанову Кабінету Міністрів України “Питання придбання житла військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу” (щодо визначення граничної вартості придбання житла для військовослужбовців з урахуванням Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла (постанова КМУ від 29.02.2012 № 193).
Протягом 2013-2014 років вартість придбання передбаченого у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовці, осіб рядового і начальницького складу, житла, зокрема 1 кв. метра загальної площі на умовах пайової участі та на вторинному ринку, повинна бути найнижчою серед запропонованих учасниками конкурсу і не перевищувати граничну вартість 1 кв. метра загальної площі житла.

Удосконалення медичного забезпечення
З метою розвитку медичної служби Збройних Сил передбачається:
підвищити якість медичного забезпечення військовослужбовців безпосередньо у військових частинах і підрозділах;
удосконалити з урахуванням досвіду реформування збройних сил провідних європейських держав разом з Міністерством охорони здоров’я України систему надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги військовими медичними закладами відповідно до потреб Збройних Сил;
перетворити військові санаторії Міністерства оборони України на державні підприємства, не допустивши їх перепрофілювання та поклавши на них мобілізаційні завдання з реабілітації військовослужбовців в особливий період.
Для покращення готовності медичної служби до виконання покладених на неї завдань передбачити оновлення обладнання медичних підрозділів військових частин та військово-медичних закладів, забезпечити спроможність військ здійснювати евакуацію поранених осіб з поля бою.

Посилення інформаційної складової частини військової діяльності та забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері
З метою забезпечення спроможності Збройних Сил виявляти та реагувати на інформаційні загрози у воєнній сфері, ведення протиборства у кіберпросторі передбачається:
сформувати систему забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері, в тому числі кібернетичного захисту інформаційно-телекомунікаційних ресурсів та інфраструктури управління Збройних Сил і протидії інформаційно-психологічному впливу на особовий склад;
створити багаторівневу систему інформування громадськості про діяльність Збройних Сил та підвищити ефективність військових засобів масової інформації, спрямувавши їх діяльність на формування позитивного іміджу Збройних Сил в українському суспільстві, відновлення поваги до професії військового.

Висновок.
Реалізація зазначених заходів сприятиме:
забезпеченню спроможностей Збройних Сил негайно адекватно реагувати на можливі загрози національній безпеці у воєнній сфері;
посиленню кадрового потенціалу Збройних Сил, забезпеченню високої мотивації до проходження військової служби та переходу до їх комплектування військовослужбовцями за контрактом;
приведенню у відповідність до потреб Збройних Сил систем управління, підготовки, військової освіти і науки, кадрового, матеріально-технічного, медичного та інших видів забезпечення військ (сил), підвищенню ефективності таких систем та зменшенню їхньої затратності;
відновленню технічної готовності основних зразків ОВТ з їх частковою модернізацією та оновленням;
створенню необхідних військових і оперативних непорушних запасів та забезпеченню згідно iз встановленими нормами повсякденної діяльності військ (сил);
забезпеченню активної участі Збройних Сил у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та багатонаціональних військових навчаннях;
підвищенню престижності військової служби, довіри суспільства до Збройних Сил, забезпеченню суверенітету та територіальної цілісності держави.
Вивільнені у ході реформування Збройних Сил фінансові ресурси будуть спрямовані на розвиток озброєння, військової техніки та підвищення інтенсивності бойової підготовки.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники