Воєнно-ідеологічна підготовка

Інструкція з організації воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України ІНС 01.036.001-2013 (01)

1. Загальні положення
1.1. Інструкція з організації воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України (далі – Інструкція) визначає мету, зміст, основні принципи та завдання, вимоги щодо організації проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки.

1.2. Воєнно-ідеологічна підготовка є навчальним предметом індивідуальної підготовки військовослужбовців у загальній системі підготовки військ (сил), однією із основних форм ідеологічної роботи та виховання особового складу у Збройних Силах України. Вона ґрунтується на положеннях Конституції України, законах України, Воєнній доктрині України, інших нормативно-правових актах Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

1.3. Воєнно-ідеологічна підготовка проводиться у Збройних Силах України з метою:
надання навчально-виховному процесу ідейних засад та цільової спрямованості;
підтримання високого морального духу особового складу та морально-психологічної стійкості військ (сил);
виховання у військовослужбовців почуття особистої відповідальності за захист Вітчизни, розуміння засад державної політики та заходів, що здійснюються в інтересах забезпечення національної безпеки та оборони;
формування в особового складу національно-патріотичних цінностей, ідей вірності Конституції України, Військовій присязі, бойовим традиціям, гордості за належність до Збройних Сил України.

1.4. Основним змістом воєнно-ідеологічної підготовки є цілеспрямована діяльність органів військового управління, командирів, штабів, органів по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи) усіх рівнів щодо формування у військовослужбовців світоглядних ідеалів, цінностей та орієнтирів, високих морально-психологічних і бойових якостей в інтересах ефективного виконання військового обов’язку та визначених завдань.

1.5. Основні принципи воєнно-ідеологічної підготовки:
науковість, достовірність і доступність викладання навчального матеріалу;
розвиваючий і виховний характер навчання;
системність та послідовність навчання;
спрямованість змісту занять на підготовку особового складу до виконання завдань за призначенням.

1.6. Основні завдання воєнно-ідеологічної підготовки:
роз’яснення засад державної зовнішньої та внутрішньої політики;
формування в особового складу свідомого розуміння державної політики у військовій сфері, виховання патріотизму та особистої відповідальності за захист Вітчизни;
роз’яснення місця і ролі Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави з урахуванням історичного досвіду та сучасних викликів і загроз, специфіки визначених завдань за призначенням;
формування у військовослужбовців персональної відповідальності за дотримання положень Конституції України, законів України, наказів командирів (начальників), підтримання бойової готовності та виконання навчально-бойових завдань;
вивчення норм міжнародного гуманітарного права.

1.7. Успішне вирішення завдань воєнно-ідеологічної підготовки досягається:
підготовленістю керівника;
належним методичним та технічним забезпеченням;
якісною організацією і контролем за проведенням занять.


2. Організація та проведення воєнно-ідеологічної підготовки
2.1. Воєнно-ідеологічна підготовка в органах військового управління, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України (далі – військові частини) організовується відповідно до вимог цієї Інструкції та проводиться з урахуванням специфіки завдань, що покладені на військові частини.

2.2. Загальне керівництво воєнно-ідеологічною підготовкою та відповідальність за її проведення покладається на командувачів, командирів, начальників усіх рівнів.

2.3. За організацію воєнно-ідеологічної підготовки у військовій частині безпосередньо відповідають та вживають вичерпних заходів для її якісного проведення заступники командувачів, командирів (начальників) по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи).
Вони зобов’язані:
забезпечувати високу ефективність воєнно-ідеологічної підготовки;
постійно вдосконалювати організацію, зміст та матеріально-технічне забезпечення занять;
здійснювати методичне забезпечення проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки.

2.4. Воєнно-ідеологічна підготовка у Збройних Силах України проводиться згідно з тематичними планами воєнно-ідеологічної підготовки на навчальний рік (далі – тематичні плани), що розробляються Департаментом соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України спільно з Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України та затверджуються першим заступником Міністра оборони України.

2.5. На основі тематичних планів у військовій частині розробляється навчальний план воєнно-ідеологічної підготовки (далі – навчальний план), при цьому враховуються особливості та специфіка завдань, які покладені на військову частину.

2.6. Планування та організація проведення воєнно-ідеологічної підготовки покладаються на органи по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи), штаби, заступників командирів військових частин по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи) і здійснюються в загальній системі підготовки військ (сил).
2.7. Відповідно до планів підготовки військових частин, особливостей поставлених завдань, важливих подій в Україні та світі, заступникам командувачів, командирів (начальників) по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи) дозволяється включати до навчальних планів додаткові теми в рамках резерву часу.

2.8. Порядок проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки визначається в наказі командира військової частини щодо організації бойової підготовки на навчальний рік, у якому визначається:
кількість, склад груп та їх керівники;
місця проведення занять;
організація підготовки керівників;
порядок методичного, технічного забезпечення та система контролю.

2.9. Заняття з воєнно-ідеологічної підготовки проводяться з усіма категоріями слухачів протягом річного циклу навчання: 10-ть місяців – навчання, 11-й місяць – здійснення оцінювання, 12-й місяць – підготовка до початку навчання.
Загальний час на проведення занять складає:
для офіцерського складу військових частин (кораблів), військових навчальних закладів, установ та організацій – 40 годин;
для сержантів (старшин) та солдатів (матросів) військової служби за контрактом, строкової військової служби військових частин (кораблів) – 80 годин;
для військовослужбовців, які проходять загальновійськову підготовку молодого солдата (матроса) – 4 години.
Тривалість заняття з воєнно-ідеологічної підготовки – 50 хвилин.

2.10. Заняття з воєнно-ідеологічної підготовки проводяться з періодичністю:
для офіцерського складу органів військового управління один раз у місяць у формі інформування;
для офіцерського складу військових частин (кораблів), військових навчальних закладів, (крім офіцерів, які обіймають наукові та науково-педагогічні посади) установ та організацій – один раз на тиждень по 1 годині у ранковий час;
для сержантів (старшин) та солдатів (матросів) військової служби за контрактом, строкової військової служби військових частин (кораблів) – один раз на тиждень по 2 години у ранковий час;
для військовослужбовців, які проходять первинну військово-професійну підготовку (навчальний курс підготовки військовослужбовців за контрактом) – в системі проведення первинної військово-професійної підготовки солдата (матроса);
для особового складу національних контингентів Збройних Сил України, екіпажів кораблів, які виконують завдання бойової служби, бойового чергування, у ході тактичних навчань, а також під час виконання інших навчально-бойових завдань у польових умовах – відповідно до специфіки завдань, що виконуються, тривалості ротації (бойової служби (бойового чергування), навчань у формі періодичного інформування.

2.11. Основними формами проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки є: кінолекторій, розповідь-бесіда, семінар, “круглий стіл”. Під час проведення занять широко практикувати перегляд науково-популярних та документальних відеофільмів, відео-роліків, телепрограм за визначеною тематикою воєнно-ідеологічної підготовки з подальшим коментарем керівника занять.

2.12. Під час проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки використовуються методи, визначені Концепцією удосконалення підготовки Збройних Сил України, яка затверджена наказом Міністра оборони України від 25 жовтня 2012 року № 699 дск.

2.13. Керівниками груп воєнно-ідеологічної підготовки призначаються офіцери структур органів по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи) та найбільш підготовлені офіцери, здатні творчо проводити заняття, забезпечувати якісне засвоєння слухачами навчальних планів.

2.14. Методична підготовка керівників груп воєнно-ідеологічної підготовки здійснюється шляхом систематичного проведення інструкторсько-методичних занять та організації самостійної роботи керівників груп.

2.15. Облік проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки ведеться у загальній системі обліку занять з бойової підготовки.

2.16. Аналіз стану воєнно-ідеологічної підготовки у військовій частині здійснюють начальники штабів, заступники по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи) у загальній системі підбиття підсумків підготовки військових частин.

2.17. Основним змістовим та організаційним документом кожного заняття є план проведення заняття з воєнно-ідеологічної підготовки. Він розробляється керівником на кожне заняття та затверджується безпосереднім командиром (начальником).

2.18. У плані проведення заняття визначається тема, форма заняття, час, місце і метод проведення, список літератури, що використовувалася під час підготовки до заняття, навчальні питання, короткий зміст навчального матеріалу, засоби матеріально-технічного забезпечення заняття.

2.19. Керівник групи несе персональну відповідальність за підготовку, якість та ефективність проведення заняття.
Він зобов’язаний:
забезпечувати 100% залучення особового складу до занять з воєнно-ідеологічної підготовки за винятком відсутніх з поважних причин;
знати вимоги керівних документів щодо організації та проведення ідеологічної роботи та воєнно-ідеологічної підготовки;
особисто готуватися до заняття, глибоко знати навчальний матеріал;
знати структуру, зміст, основні форми та методи проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки;
не допускати переносу проведення занять без поважних причин;
постійно відслідковувати події в Україні та світі;
підтримувати у належному стані навчально-матеріальну базу проведення занять;
використовувати технічні засоби виховання;
вести систематичний облік занять;
інформувати безпосереднього командира (начальника) та заступника по роботі з особовим складом (з виховної та соціально-психологічної роботи) про проведення занять.

3. Порядок оцінювання
3.1. Контроль оцінювання військовослужбовців з воєнно-ідеологічної підготовки здійснюється з метою перевірки рівня знань та засвоєння особовим складом навчального матеріалу.
Оцінка стану воєнно-ідеологічної підготовки є одним із головних критеріїв загальної оцінки ефективності діяльності органів військового управління, командирів з’єднань, військових частин та їх заступників.

3.2. Контроль за організацією проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки та перевірка знань військовослужбовців здійснюється командирами (начальниками), а також оперативними групами Генерального штабу Збройних Сил України (оперативного командування).

3.3. Перевірка рівня знань військовослужбовців з воєнно-ідеологічної підготовки здійснюється під час оцінки індивідуальної підготовки військовослужбовців і проводиться відповідно до Порядку проведення модульно-рейтингового контролю знань з воєнно-ідеологічної підготовки (додаток 1) в обсязі пройденого навчального матеріалу шляхом проведення тестування, заліків, контрольних опитувань та з урахуванням виконання функціональних обов’язків.

3.4. Для проведення модульно-рейтингового контролю оцінки військовослужбовців з воєнно-ідеологічної підготовки планується використання відповідного програмного забезпечення.

3.5. Рівень знань з воєнно-ідеологічної підготовки перевіряється в групах слухачів усіх категорій. При цьому перевірці підлягають усі групи офіцерів військової частини. Загальна кількість перевірених груп має бути не менше 10% загальної кількості груп. Кількість слухачів у групах – не менше 70% списочної чисельності.

3.6. Оцінка рівня засвоєння військовослужбовцями навчального матеріалу проводиться за чотирибальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.
Результати контрольного оцінювання з воєнно-ідеологічної підготовки враховуються при формуванні оцінки з критерію рівня сформованості ідейних та моральних якостей військовослужбовця.

3.7. Стан ефективності організації воєнно-ідеологічної підготовки, індивідуальну оцінку військовослужбовцям визначати згідно з Критеріями оцінки.
Оцінку керівнику групи воєнно-ідеологічної підготовки виставляти виходячи з рівня його особистих знань в обсязі пройденого матеріалу за предметом навчання та загальної оцінки групи.

3.8. Критерії оцінки військовослужбовця:
“відмінно” – якщо надано не менше 90% вірних відповідей з усіх питань тесту у відведений час, дано правильні та обґрунтовані відповіді на додаткові питання. Відповіді були змістовні, думки викладені чітко, зрозуміло, у логічній послідовності;
“добре” – якщо надано не менше 85% вірних відповідей з усіх питань тесту у відведений час, дано правильні відповіді на всі додаткові питання, але допущені несуттєві неточності, відповіді були змістовні, при цьому не витримувалась їх логічна послідовність;
“задовільно” – якщо надано не менше 70% вірних відповідей з усіх питань тесту у відведений час, відповіді з додаткових питань в основному правильні, але викладені недостатньо глибоко та без необхідного обґрунтування, відповіді невпевнені, думки викладаються недостатньо чітко та без дотримання логічної послідовності;
“незадовільно” – якщо не виконано умови оцінки “задовільно”.

3.9. Оцінку навчальній групі (підрозділу) слід визначати на підставі індивідуальних оцінок тих, хто брав участь у підсумковому занятті:
“відмінно” – якщо не менше 80% військовослужбовців отримали позитивні оцінки, з них 50% – “відмінно”;
“добре” – якщо не менше 80% військовослужбовців отримали позитивні оцінки, з них не менше 50% – “добре” та “відмінно”;
“задовільно” – якщо не менше 70% військовослужбовців отримали позитивні оцінки;
“незадовільно” – якщо не виконані попередні умови.

3.10. Загальна оцінка з воєнно-ідеологічної підготовки військовій частині (підрозділу) виводиться як середнє арифметичне оцінок груп, які підлягали перевірці.

Порядок проведення модульно-рейтингового контролю знань з воєнно-ідеологічної підготовки. Додаток до пункту 3.3 Інструкції з організації воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України

1.1. Модульно-рейтингова система контролю − це комплекс організаційних і методичних заходів, спрямованих на засвоєння військовослужбовцями знань, згідно з навчальним планом, та оцінювання їх рівня.

1.2. Модульно-рейтинговий контроль засвоєння змісту навчання з воєнно-ідеологічної підготовки проводиться шляхом письмового або комп’ютерного тестування, проведення опитування з тематики, що визначена навчальними планами.

1.3. З метою проведення модульно-рейтингового контролю розробляються тестові завдання, відповідно до тематики занять.

1.4. Модульно-рейтинговий контроль знань з воєнно-ідеологічної підготовки складається з тестового опитування та контрольної співбесіди зі слухачами.

1.5. Розробка тестів для проведення модульно-рейтингового контролю покладається на Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України та Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України.

1.6. Додаткові запитання формулюються перевіряючим у довільній формі в межах навчального плану.

1.7. Тестові завдання можуть бути закритої або відкритої форми:
закрите тестове завдання – завдання із запропонованими відповідями, з яких необхідно вибрати одну правильну. Закриті тестові завдання найбільш прийнятні для діагностики теоретичних знань військовослужбовців;
відкрите тестове завдання – завдання з вільно конструйованими відповідями. Відкриті тестові завдання мають нижчі показники точності та об’єктивності оцінювання.

1.8. Результати інтегральної оцінки модульно-рейтингового контролю оформляються Відомістю оцінки знань з воєнно-ідеологічної підготовки.

Интернет реклама УБС

Прихильники