Сумлінне служіння Батьківщині.

Сумлінне служіння Батьківщині – вищий прояв патріотизму і громадянської свідомості військовослужбовців

Здобуття Україною державної незалежності та процес творення її власних Збройних Сил поставили актуальні про­блеми національного, патріотичного і військового вихован­ня молоді та підготовки її до військової служби.


Актуальність проблеми патріотизму та громадянської свідомості військовослужбовців, їх сумлінного служіння Батьківщині обумовлена:

а) історичним фактором - багатовіковим, цілеспрямова­ним нищенням національної самосвідомості українського народу, самої ідеї державності і незалежності України, фаль­сифікації її історії, культури і мови, які е фундаментом по­чуття патріотизму будь-якого народу;

б) національно-державним фактором - Україна як дер­жава ґрунтується на певних ідейних засадах. Для збройних сил усіх країн світу така система державних ідей має непе­ресічне значення, оскільки армія, котра не згуртована пат­ріотичною ідеєю - це просто натовп озброєних людей, носієм національно-державницької ідеї у військах має бути офіцерський корпус;

в) світоглядним факторам - зміни у світогляді людей, ідеології, науки та культури потребують формування та впровадження нової концепції виховання, яка за своєю сут­тю повинна бути національною, а в її основу повинні бути покладені кращі патріотичні, бойові традиції українського народу.
Питання лекції:Список літератури.
Закон України «Про Збройні Сили України».
Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). -К.- 1994.
Концепція безперервної системи національного ви­ховання.-К. - 1994.
Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України.
Директива Міністра оборони «Про організаційні заходи щодо розробки програми військово-патріотичного виховання молоді в Україні».
Директива Міністра оборони «Про зміцнення стосунків військового командування з гро­мадськими організаціями».
Вирва В. Військово-патріотичне виховання сподіваєть­ся на підтримку держави.
Гайдучок П. Національна ідея і розвиток України як суверенної держави.
Гломазда К. Українське військо: повернення до тра­дицій.
Горілий А. Які традиції маємо розвивати.
Данилов В. Найважливіша мета - виховання воїнів-патріотів.
Каюков В. Животворящий дух козацького вихован­ня.
Уткін О. Служіння Батьківщині - вищий прояв патрі­отизму і громадянської свідомості.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники