Комплектування військовослужбовцями за контрактом.

Оновлені засади кадрової політики, що впроваджувалися в минулому році, мали системний характер і охоплювали широке коло питань, пов’язаних з досягненням балансу між вимогами держави до забезпечення рівня боєздатності Збройних Сил, комплектуванням їх персоналом та забезпеченням належних стандартів життя і умов служби особового складу.
У результаті впровадження Концепції кадрової політики в Збройних Силах України вдалося створити нову систему кадрового забезпечення (централізованого типу), яка започаткувала єдині підходи до підготовки та прийняття рішень з призначення військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу на посади, ефективного управління їх службовою кар’єрою. Вимоги Концепції також сприяли розробленню Положення про паспорт посади рядового, сержантського і старшинського складу.
Головним результатом впровадження системи кадрового забезпечення стало створення системи централізованого управління кар’єрою військовослужбовців у кадрових центрах Збройних Сил, що дозволило на кінець минулого року залучити до системи кадрового забезпечення (централізованого типу) понад 73,2 тис. військовослужбовців. 


На сучасному етапі реформування та розвитку Збройних Сил України зазначена система комплектування військ (сил) діє за схемою: територіальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом (ТЦК) – навчальний центр – військова частина, що дозволяє суттєво покращити якість комплектування військ (сил), вивільнити командування військових частин від виконання невластивих функцій з організації пошуку, агітації, оформлення та підготовки громадян на військову службу за контрактом. Окрім цього система комплектування військ (сил) дозволяє:
забезпечити комплектування у першу чергу тих посад, що визначають бойову готовність. Так у 2010 році з майже 5 тис. осіб, направлених безпосередньо з ТЦК на підготовку в навчальні центри із яких 95 % підготовлено за основними спеціальностями;
скоротити терміни оформлення громадян, віді¬браних для проходження військової служби за контрактом;
цілеспрямовано комплектувати військовослуж¬бовцями за контрактом, які пройшли підготовку за конкретними військово-обліковими спеціальностями, та виключити випадки утримання впродовж тривалого часу (до 6 місяців) на штатних посадах у військах (силах) непідготовленого особового складу.

У результаті виконання цих заходів, у Збройних Силах України вдалося:
запровадити управління кар’єрою осіб рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом у загальній системі кадрового забезпечення централізованого типу, до якої нині загалом залучено 40,4 тис. осіб цієї категорії військовослужбовців;
започаткувати щорічне оцінювання службової діяльності осіб рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом, формування резерву кандидатів на заміщення сержантських посад та провести оцінку 83 % військовослужбовців;
запровадити паспорт посади рядового, сержантського і старшинського складу та розпочати опрацювання алгоритмів їх кар’єрного росту.

Сьогодні підготовка (перепідготовка) військовослужбовців за визначеною ВОС для проходження військової служби за контрактом проводиться на посадах рядового складу – фахова підготовка у навчальних центрах Збройних Сил України. А з відкриттям у 2010 році Військового коледжу сержантського складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків), Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський) та Військового коледжу сержантського складу Військового інституту телекомунікації та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м. Полтава) у Збройних Силах України завершено створення багаторівневої системи підготовки сержантського (старшинського) складу.
Діюча мережа військових коледжів Збройних Сил України нині здійснює підготовку сержантського та старшинського складу військ (сил) за наступними спеціальностями:
адміністрування у військових підрозділах – у військовому коледжі сержантського складу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (м. Харків);
музичне мистецтво; фізичне виховання; обслуговування автомобілів; організація перевезень і управління автотранспортом – у військовому коледжі сержантського складу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів);
експлуатація та обслуговування авіаційного обладнання і озброєння, засобів забезпечення польотів – у військовому коледжі сержантського складу Харківського університету Повітряних Сил Збройних Сил України імені Івана Кожедуба (м. Харків);
експлуатація та обслуговування корабельного обладнання і озброєння – у військово-морському коледжі старшинського складу Академії військово-морських сил імені П.С.Нахімова (м. Севастополь);
експлуатація інженерної техніки, електростанцій і енергосистем – у військовому коледжі сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський);
радіо, електро, радіорелейного зв’язку та комп’ютерних систем і мереж – у військовому коледжі сержантського складу Військового інституту телекомунікації та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (м. Полтава).

Із затвердженням Тимчасового положення про навчальний центр (об’єднаний навчальний центр) та Настанови з підготовки військовослужбовців у навчальних центрах Збройних Сил урегульовано діяльність системи навчальних центрів Збройних Сил.
Основними заходами щодо вдосконалення підготовки сержантського (старшинського) стало:
відкриття підготовки штабних сержантів у Військовому коледжі сержант¬ського складу Національного технічного університету “Харківський полі¬технічний інститут”, який готує сержантів на командні посади, які будуть запроваджені від батальйону та вище, та сержантів-інструкторів для навчальних центрів;
відкриття у військових коледжах сержантського складу нових спеціальностей технічного напряму підготовки для забезпечення потреб військ (сил); організація підготовки рядового та сержантського (старшинського) складу відповідно до державного стандарту професійно-технічної освіти на базі навчальних центрів Збройних Сил;
розгортання в навчальних центрах підготовки за повним переліком посад (військово-облікових спеціальностей) сержантського (старшинського) складу, які використовуються у Збройних Силах та передбачають рівень освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”.
Окремо цього слід зазначити, що військові коледжі також з 27 вересня 2010 року вперше розпочали курсову підготовку терміном 6 місяців сержантів військової служби за контрактом, які вже мають вищу освіту. Зазначена курсова підготовка даної категорії військовослужбовців в подальшому дозволить їх призначати головними сержантами рот, старшинами батальйонів, начальниками радіостанцій, апаратних тощо.

Багаторівнева підготовка громадян для призначення на посади сержантського і старшинського складу за базовим, середнім, вищим рівнями підготовки проводиться відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 29.11.08 № 597 “Про створення системи багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу Збройних Сил України” (зі змінами наказ Міністра оборони України від 27.12.10 № 699).

Зокрема, підготовка базового рівня здійснюється у навчальних центрах на базі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за відповідними програмами щоквартально та розпочинається на початку січня, квітня, липня, жовтня за визначеними спеціальностями для виконання обов’язків за посадами до головних сержантів взводів включно з терміном підготовки залежно від спеціальності до шести місяців. На зазначені навчання направляються військовослужбовці, які майстерно володіють відповідними зразками військової техніки та озброєнням, проявили лідерські якості на займаній посаді та прослужили у Збройних Силах України за контрактом не менше ніж 2 роки.

Підготовка середнього рівня здійснюється у військових коледжах видів Збройних Сил України за відповідними програмами на базі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” і вище за визначеними спеціальностями для виконання обов’язків за посадами сержантського і старшинського складу до головних старшин батальйонів включно з терміном підготовки залежно від спеціальності і отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня до трьох років. Навчання проводиться у військових коледжах за визначеним переліком спеціальностей з освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” на базі повної загальної середньої освіти або здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”.
З військовослужбовцями військової служби за контрактом сержантського (старшинського) складу, які попередньо здобули вищу освіту проводиться підвищення кваліфікації терміном до 6 місяців у галузях знань та за спеціальностями підготовки військових коледжів, які споріднені з раніше набутими напрямами підготовки (галузями знань, спеціальностями підготовки).
На навчання у військові коледжі направляються військовослужбовці військової служби другого та подальших контрактів, у військовому званні сержантського (старшинського) складу, які зразково виконують обов’язки за посадою, набули відповідного досвіду та проявили лідерські якості.
У період становлення багаторівневої системи підготовки професійного сержантського (старшинського) складу (2011 – 2015 роки) на навчання з освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” у військові коледжі (крім Військового коледжу сержантського складу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”) приймаються військовослужбовці військової служби за контрактом та військовослужбовці строкової військової служби і цивільна молодь, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом.

Підготовка вищого рівня здійснюється у військовому коледжі сержантського складу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” за відповідними програмами на базі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за визначеними спеціальностями для виконання обов’язків за посадами головних старшин бригад (полків) та вище з терміном підготовки до шести місяців.
На навчання вищого рівня підготовки у військовому коледжі сержантського складу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” направляються військовослужбовці військової служби третього та подальших контрактів у військовому званні “прапорщик”, які позитивно зарекомендували себе у виконанні обов’язків за посадою, мають високі організаторські здібності та практичний досвід у вихованні особового складу.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники